← Powrót

17. Wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych


Co mam zrobić gdy nie widzę danych w raporcie?

Dane do raportu pobierają się na podstawie zdefiniowanych reguł. W pierwszej kolejności należy zweryfikować czy dane spełniają te reguły.
Przejdź do reguł weryfikacji danych
Przejdź do szczegółów specyfikacji działu

Czy dozwolone jest dołączenie faktury z systemu finansowo-księgowego?

Dopuszcza się dołączanie do ankiety kopii faktur, o których mowa w § 3 ust. 4 rozporządzenia w formie plików o rozszerzeniu .pdf, wygenerowanych bezpośrednio z systemu finansowo-księgowego jednostki, gdzie są przechowywane w formie elektronicznej. W treści faktury, oprócz daty jej wystawienia i kwoty, musi znajdować się informacja, z której wynika, że dotyczy ona przychodów jednostki z tytułu praktycznego wykorzystania konkretnych wyników badań naukowych lub prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych w jednostce.

Odpowiedź udzielona przez MNiSW dnia: 2017-03-09

Czy ten sam produkt można zgłosić jako wdrożenie i aplikację?

Ten sam produkt nie może być zgłoszony zarówno jako wdrożenie jak i jako aplikacja.

Odpowiedź udzielona przez MNiSW dnia: 2017-03-09

Czy umowę wdrożeniową wraz z przychodami z tytułu tej umowy można wykazać w dwóch miejscach: 'wdrożenia' i 'efekty praktyczne'?

Umowy wdrożeniowej nie można podać w „efektach praktycznych” chyba, że, niezależnie od wdrożenia, nastąpiła sprzedaż wyników badań w formie odpowiadającej „efektom praktycznym”.

Odpowiedź udzielona przez MNiSW dnia: 2017-03-02

Jak należy dokumentować wdrożenia, w przypadku których w umowie zawarte są klauzule poufności?

Zgodnie z art. 4c ust. 12 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045), informacje zawarte w Systemie są dostępne Ministrowi, ministrowi nadzorującemu jednostkę naukową, kierownikowi jednostki naukowej zatrudniającej pracownika naukowego i Komitetowi Ewaluacji Jednostek Naukowych, a w przypadku uczelni - także rektorom w zakresie dotyczącym kierowanych przez nich jednostek naukowych. Dostęp do danych i informacji, o których mowa w ust. 10 pkt 1-9 ustawy, przysługuje również Narodowemu Centrum Nauki. Ponadto zgodnie z art. 4c ust. 13 ustawy, dostęp do danych z wyłączeniem informacji o przychodach jednostki naukowe oraz danych osobowych zawartych w centralnym wykazie pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach naukowych przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach stosunku pracy, są powszechnie dostępne. Rodzaj, zakres i charakter wprowadzanych danych i informacji do Systemu Informacji o Nauce wynika z ustawowego obowiązku określonego w art. 4c ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania oraz wydanego na jego podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce (Dz. U. poz.944). Wyłączenie tego obowiązku może wynikać tylko z przepisów powszechnie obowiązującego prawa i w tym zakresie należy wymienić m. in. tajemnicę przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) oraz informacje niejawne, czy też informacje, które chronią prywatność danej osoby.
Ta ochrona wyklucza możliwość ich publicznego dostępu, ale również zamieszczanie informacji i danych o tych pracach w Systemie Informacji o Nauce. Bez znaczenia natomiast pozostaje kwestia czy mamy do czynienia z projektami finansowanymi ze środków na naukę, czy też zleconymi jednostkom naukowym przez inne podmioty.

Odpowiedź udzielona przez MNiSW dnia: 2017-03-02

Jakie są dozwolone formaty karty wdrożenia?

Uwaga!
Nie należy potwierdzać wdrożeń na wzorcach z poprzedniej kategoryzacji (z 2013 r.). Dopuszczalny jest natomiast wzorzec z rozporządzenia z 2015 r. oraz karty, które zawierają wszystkie niezbędne dane zamieszczone we wzorze z obecnie obowiązującego rozporządzenia (również w tłumaczeniu na język angielski).

Odpowiedź udzielona przez MNiSW dnia: 2017-03-09

Gdzie można znaleźć definicję pojęć: efekty praktyczne, wdrożenia i aplikacja produktu, na potrzeby wymogów ankiety.

Informacje dostępne są w dziale Definicje.

Wdrozenia- nie przechodzą do raportu wdrożenia, do których nie podpięliśmy skanów faktur. Faktury te prześlemy na nośniku zewn. ze względu na ich liczbę. Czy takie wdrożenia 'przejdą' do ankiety bez podpiętych skanów, czy dopiero Państwo po otrzymaniu nośnika przeniosą je tam?

Zgodnie z komunikatem: (Przejdź do komunikatu) na nośnikach można przekazać faktury. W ramach wdrożeń należy wskazać również kartę wdrożenia. Karta wdrożenia ta musi być załączona w systemie.