← Powrót

8. Rozwój kadry naukowej


Co mam zrobić gdy nie widzę danych w raporcie?

Dane do raportu pobierają się na podstawie zdefiniowanych reguł. W pierwszej kolejności należy zweryfikować czy dane spełniają te reguły.
Przejdź do reguł weryfikacji danych
Przejdź do szczegółów specyfikacji działu

Czy poniższy wykaz wskazany w załączniku do rozporządzenia w sprawie parametryzacji dotyczy jedynie przewodów doktorskich przeprowadzonych w jednostce?

„3) wykaz przewodów doktorskich osób niebędących pracownikami jednostki, w tym będących uczestnikami studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostkę, zakończonych podjęciem uchwały w sprawie nadania stopnia naukowego doktora albo stopnia doktora sztuki, w okresie objętym ankietą.
Wykaz zawiera następujące dane osoby:

  • imiona i nazwisko,
  • datę uchwały w sprawie nadania stopnia naukowego doktora albo stopnia doktora sztuki,
  • dziedzinę nauki albo dziedzinę sztuki oraz obszar wiedzy.”

W opisie wskazano, że uwzględniamy studia doktoranckie prowadzone przez jednostkę (w tym będących uczestnikami studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostkę,) jednak nie ma mowy, czy cały wykaz dotyczy tylko przewodów przeprowadzonych w jednostce?

Wykaz dotyczy przewodów doktorskich przeprowadzonych w jednostce ocenianej, tj. postępowań zakończonych nadaniem stopnia doktora na podstawie uprawnień posiadanych przez jednostkę. Doktorant może być w związku z tym także uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez ocenianą jednostkę, ale nie musi (stąd zwrot „w tym będących…”). Istotne w tym parametrze oceny jest to, że doktorant nie jest pracownikiem ocenianej jednostki.

Czy w module B8 'rozwój kadry naukowej' można wykazać osoby, które nabyły uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki?

Uprzejmie informuję, że uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki nie będą uwzględniane w kompleksowej ocenie jednostek naukowych prowadzonej na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. 2016, poz. 2154) jako uzyskane stopnie doktora habilitowanego.

Odpowiedź udzielona przez MNiSW dnia: 2017-03-29

W systemie możliwe są przypadki, iż tytuł lub stopień naukowy zostanie nadany np. poza granicami Polski w klasyfikacji innej niż obecnie obowiązująca. Co w przypadku tego typu danych, biorąc pod uwagę, iż podanie dziedziny nauki albo dziedziny sztuki oraz obszaru wiedzy jest obowiązkowe?

System do ankiety będzie uwzględniał zarówno dane przyporządkowane zgodnie z obowiązującą klasyfikacją obszarów, dziedzin i dyscyplin (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych), jak i klasyfikacji innej (obszar niezidentyfikowany).