← Powrót

2. Publikacje naukowe i monografie naukowe


Co w przypadku, kiedy system wyświetla mi listę czasopism, których sam nie powiązał, ale nie ma dla mnie żadnych sugestii, co do powiązania czasopism?

Może to oznaczać, że sprawozdany artykuł znajduje się w czasopiśmie spoza listy czasopism ministerialnych.

Co w przypadku kiedy zmienił się ISSN czasopisma i sugerowane przez system czasopismo ma tą samą nazwę ale inny numer ISSN niż to wprowadzone przez Importera publikacji?

Należy wprowadzić ISSN taki, jaki posiada czasopismo w chwili publikacji. Jeżeli numer różni się od numeru na wykazie należy utworzyć powiązanie ręcznie.

Czy do ankiety jednostki za lata 2013-16 wliczamy także publikacje, które zostały wydrukowane w 2017 r., a zawierają rok wydania 2016? Co zrobić z publikacjami, o których wydaniu z datą 2016 dowiemy się po bieżącej parametryzacji? Czy będzie można publikacje z 2016 r. wykazać przy ocenie parametrycznej za kolejne 4 lata (2017-2020)?

Do ankiety zgłaszać można jedynie publikacje, których data ukazania się (tj. albo data ostatecznej publikacji albo data przyznania numeru DOI) mieści się w okresie objętym ankietą.


Odpowiedź udzielona przez MNiSW dnia: 2017-03-09

Czy publikację wydaną w 2012 roku, która uzyskała nagrodę w roku 2014, przez co stała się wybitna można wykazać w ankiecie jednostki za lata 2013-2016 jako monografię proponowaną jako wybitną?

W ankiecie jednostki wykazane mogą być jedynie publikacje, monografie oraz rozdziały w monografiach, które wydane były w okresie ankiety jednostki. Wspomniany przypadek nie może zatem zostać zaliczony jako monografia wybitna w ankiecie.

Czy powiązanie czasopisma wprowadzonego do PBN z czasopismem sugerowanym przez system wpływa na dane czasopisma wprowadzonego?

Nie. Ujednolicanie czasopism nie modyfikuje danych już wprowadzonych przez Importera Publikacji. Tworzy jedynie powiązanie pomiędzy wprowadzonym czasopismem a czasopismem z listy ministerialnej.

Czy zostaną przyznane punkty za publikację w czasopiśmie, które w roku publikacji nie znalazło się na listach ministerialnych, a otrzymało punkty w innym roku objętym oceną?

Przy punktowaniu publikacji zgodnie z § 32 ust. 1 rozporządzenia bezwzględnie obowiązuje Wykaz czasopism naukowych zawierający historię czasopisma z publikowanych wykazów za lata 2013-2016. Jeśli czasopismo zawierające publikację znajduje się w wykazie i zostały mu przydzielone punkty, nadajemy je publikacji bez względu na rok opublikowania z okresu sprawozdawczego.

Czym jest publikacja naukowa w rozumieniu rozporządzenia o przyznawaniu kategorii naukowej?

§ 2 ust. 10
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
publikacji naukowej - należy przez to rozumieć recenzowany artykuł naukowy, w tym recenzowane opracowanie o charakterze monograficznym, polemicznym lub przeglądowym, glosę lub komentarz prawniczy:
a) opublikowany w czasopiśmie naukowym albo suplemencie lub zeszycie specjalnym czasopisma naukowego pod warunkiem, że suplement lub zeszyt stanowią kolejne numery czasopisma zamieszczonego w wykazie czasopism naukowych, o których mowa w § 15 ust. 1,
b) prezentujący wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym,
c) przedstawiający metodykę badań naukowych lub prac rozwojowych, przebieg procesu badawczego i jego wyniki oraz wnioski - z podaniem cytowanej literatury (bibliografię);

Jak obliczyć arkusz wydawniczy?

Arkusz wydawniczy wynosi:

  • 40 000 znaków typograficznych (ze spacjami) prozy, lub
  • 700 linijek poezji, lub
  • 800 wierszy obliczeniowych (po 50 znaków), lub
  • 3000 cm² powierzchni ilustracji (także zapisu nutowego, wzorów matematycznych, chemicznych…, diagramów)

Przy obliczaniu arkusza wydawniczego bierzemy pod uwagę wszystkie elementy w obrębie wersji opublikowanej danego tekstu: tytuły, nagłówki, stopki, numery stron, tzw. żywe paginy, streszczenia, bibliografię itp.

Jeżeli publikacja jest materiałem konferencyjnym opublikowanym w czasopiśmie, któremu przyznano więcej niż 15 pkt i jest ona odnotowana w bazie Web of Science – czy otrzymuje ona 15 punktów jako materiał konferencyjny czy więcej jako publikacja w czasopiśmie?

Należy sprawdzić w bazie Web of Science w rekordzie tej publikacji, jak został określony typ dokumentu (Document Type). Jeśli podano zarówno Article jak i Proceedings Paper, możemy publikację sprawozdać jako artykuł, nie określając jej jako materiał konferencyjny i w ten sposób uzyskać większą liczbę punktów. Jeśli typ dokumentu określony jest jedynie jako Proceedings Paper, można go sprawozdać jedynie jako materiał konferencyjny.

W § 11. ust 2. rozporządzenia podano wykaz 7 typów nagród będących podstawą do uznania monografii naukowej za wybitną. Czy są to jedyne warunki uznania dzieła za wybitne?

Zgodnie z § 11.ust. 2. rozporządzenia wymienione nagrody są w szczególności powodem uznania dzieła za wybitne. Przy odpowiednim uzasadnieniu przez jednostkę wskazania dzieła jako wybitne, nie jest konieczne wskazywanie jednej z wymienionych nagród. Jednakże ostatecznie o uznaniu dzieła za wybitne decydują eksperci z zespołu ewaluacji.