← Powrót

10. Międzynarodowe i krajowe projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe


Co mam zrobić gdy nie widzę danych w raporcie?

Dane do raportu pobierają się na podstawie zdefiniowanych reguł. W pierwszej kolejności należy zweryfikować czy dane spełniają te reguły.
Przejdź do reguł weryfikacji danych
Przejdź do szczegółów specyfikacji działu

Czy lider projektu, realizowanego wspólnie z przedsiębiorcami i innymi jednostkami administracji ma obowiązek wprowadzania danych tych jednostek do systemu?

Jeżeli nie ma ku temu przeciwwskazań (np. objęcia danych klauzulą tajność czy zastrzeżeniami wynikającymi z klauzury o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa) to można wprowadzić dane takich uczestników.

Odpowiedź udzielona przez MNiSW dnia: 2017-03-02

Czy otrzymanie finansowania lub dofinansowania na projekt w danym roku należy utożsamiać z wpływem środków w tym roku czy też z przyznanym na ten rok finansowaniem dla tego projektu?


w opracowaniu…

Czy w module 'Projekty Naukowe' można wpisać stypendium dla najlepszego młodego naukowca?

Nie należy wpisywać stypendium, gdyż nie zalicza się go do projektów naukowych.

Odpowiedź udzielona przez MNiSW dnia: 2017-03-02

Czy 'koszty poniesione' oraz 'środki wydatkowane przez jednostkę' są tym samym?

Obydwa pojęcia dotyczą tych samych środków finansowych.

Jak należy interpretować zapis ,5) środki finansowe przyznane jednostce naukowej na poszczególne lata realizacji projektu,? Przykładowo projekt był prowadzony w latach 2011-2014. Ankieta składana jest za okres 2013-2016. Projekt będzie w niej wykazany, jednak czy pod uwagę brane są jedynie środki wykazane na lata, których dotyczy ankieta (z przykładu 2013,2014) czy wszystkie lata realizacji projektu?

Środki uzyskane w latach objętych ankietą na realizację projektu traktujemy jako „przyznane” w okresie ankiety i są zaliczane do wyznaczenia współczynnika K wg. załącznika 4 do rozporządzenia.

Jednostka prowadząca badania naukowe lub prace rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, objęte ochroną informacji niejawnych, może wystąpić do ministra z wnioskiem o przeprowadzenie kompleksowej oceny w trybie określonym w § 32. Co jednak w przypadku jednostek, które posiadają dorobek chroniony tajemnicą przedsiębiorstwa? Zgodnie z przyjętą interpretacją dane te nie powinny być raportowane w systemie POL-on. Czy zatem mają nie być uwzględniane w Ankiecie?

Osiągnięcia zgłoszone w procesie kategoryzacji (bez względu na to czy są objęte klauzulą poufności czy nie) zostaną upublicznione. http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/upublicznienie-osiagniec-zgloszonych-w-procesie-kategoryzacji.html

Jeżeli w ramach projektu należy wykazać poniesione koszty ogółem i w poszczególnych latach, a projekt trwa w latach 2011-2014 to, jaką należy wpisać wartość ogólną kosztów? Ze wszystkich lat jego realizacji czy tylko za lata 2013-2014?

Termin graniczny 1 stycznia 2013 r. wynika z rozporządzenia, a nie technicznych możliwości systemu. Ponadto, chodzi o projekty czynne w tym dniu, a nierozpoczynające się tego lub w następne dni. Projekt, o którym mowa, należy wpisać w rzeczywistych granicach czasowych i z pełnym finansowaniem.

Odpowiedź udzielona przez MNiSW dnia: 2017-03-02

Po wybraniu przycisku 'dodaj projekty' z wniosku złożonego w systemie OSF i wpisaniu numeru projektu nie ściągają się dane żadnego z trwających projektów badawczych. Dlaczego system nie pobiera danych?

Odpowiedź dotyczy zakresu projektów realizowanych na podstawie wniosków składanych w MNiSW ( w przypadku NCN i NCBiR jest zapewne podobnie lub jest to kwestia nierozpoznawania właściwego statusu projektu). Co do wniosków MNiSW to aktualnie w OSF występują nie wszystkie typy wniosków i jednocześnie nie dla wszystkich wniosków są kompletne dane o zakwalifikowaniu (bądź nie) do finansowania ( co jest podstawą do „pobrania ” do POL-onu). Nie ma też jeszcze danych dotyczących realizowanych umów ( trwających projektach, cytując Pani zapytanie). Dane udostępniane w POL-onie mają wyłącznie charakter pomocniczy (jeżeli są, a w świetle powyższych wyjaśnień nie muszą być) przy wprowadzaniu aktualnych danych przez jednostkę naukową a ich prawdziwość potwierdza corocznym oświadczeniem kierownik jednostki).

Odpowiedź udzielona przez MNiSW dnia: 2017-03-02

Rok przyznania środków finansowych – jaką datę należy tu podać, datę rozpoczęcia projektu czy datę podpisania umowy?

W kryterium II zgłosić można zarówno projekty realizowane w okresie oceny, jak i projekty, na które w tym okresie przyznane zostały środki. Uznaje się, że datą przyznania środków jest data zawarcia umowy.

Uwaga!
Zgodnie z zapisem znajdującym się w załączniku nr 1 do rozporządzenia, pod uwagę będą brane tylko te projekty, których okres realizacji występuje w okresie oceny.

Odpowiedź udzielona przez MNiSW dnia: 2017-03-09

W module 'Projekty Naukowe' przy wyborze: rodzaj projektu: inne programy, należy podać nazwę programu. Do wyboru są następujące pozycje: dotacja na utrzymanie potencjału badawczego, dotacja na działalność związaną z rozwojem młodych naukowców i inne programy. Czy to znaczy, że mamy obowiązek wpisywać tematy realizowane w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego (tematy statutowe)? Do tej pory takiego obowiązku nie było.

Pozycje związane z dotacją statutową zostały dodane do słownika na liczne życzenia użytkowników. Panują różne opinie, co do uznania realizowanych w ramach tej dotacji zadań, jako projektów naukowych w rozumieniu Rozporządzenia. Nie ma katalogu projektów, których wpisanie do systemu jest obowiązkowe. Ich wybór należy do użytkowników, a słownik ma jedynie ułatwić poruszanie się i wyszukiwanie wśród wpisanych danych.

Odpowiedź udzielona przez MNiSW dnia: 2017-03-02

W zestawieniu istnieją projekty naukowe zaimportowane z ankiety jednostki, pobrane z systemu OSF, które wymagają weryfikacji. Są to projekty sprzed 2013 roku, zaś obowiązek wprowadzania danych do systemu obejmuje okres od 1 stycznia 2013.W związku z powyższym czy znajdujące się tam projekty mające termin realizacji do końca 2012 roku należy usunąć z systemu?

Decyzję w tym zakresie pozostawiamy użytkownikom. Projekty zakończone do końca 2012 r. nie będą prane pod uwagę przy ocenie. Wydaje się, że wygodniej będzie usunąć te projekty z systemu niż ewentualnie uzupełniać dane.

Odpowiedź udzielona przez MNiSW dnia: 2017-03-02