← Powrót

9. Mobilność naukowców


Co mam zrobić gdy nie widzę danych w raporcie?

Dane do raportu pobierają się na podstawie zdefiniowanych reguł. W pierwszej kolejności należy zweryfikować czy dane spełniają te reguły.
Przejdź do reguł weryfikacji danych
Przejdź do szczegółów specyfikacji działu

Co zrobić, jeśli w jednym wykazie ta sama osoba miała 2 lub 3 wyjazdy? Jak przygotować plik do wgrania, by w POL-onie pokazały się wszystkie wyjazdy przy tej jednej osobie (jak widzę każda osoba ma jakiś identyfikator, który się pokazuje w pliku wygenerowanym z systemu).

Jeśli pracownik ma więcej niż jedną mobilność w ramach jednego wykazu, należy dodać je w kolejnych wierszach (dodać nowe wiersze), w których nie należy uzupełniać danych pracownika, a wyłącznie dane kolejnej mobilności danej osoby (szczegóły na stronie pomocy działu

Czy mobilność naukowców dotyczy tylko pracowników jednostki?

Nie. Wykaz 3 i 4 w dziale 9 dotyczy również osób spoza jednostki, które brały udział w prowadzeniu badań naukowych lub działalności artystycznej w ocenianej jednostce

Czy pobyty „częściowe” (przerwane) można traktować jako jeden?

Pobyt 3-miesięczny musi być pobytem nieprzerwanym. Nie można zgłaszać trzech oddzielonych od siebie w czasie pobytów 1-miesięcznych jako pobytu 3-miesięcznego.


Odpowiedź udzielona przez MNiSW dnia: 2017-03-09

Czy wymagana jest wskazanie kategorii naukowej jednostki?

Nie. Kategorię naukową jednostki, w której były prowadzone badania naukowe lub działalność artystyczna, lub jednostki w której został nadany stopień naukowy doktora albo stopień doktora sztuki należy podać jeśli jednostka taką kategorię posiada.

Jak zaraportować pracownika, który prowadził badania w okresie 2012-04-01 do 2013-05-31 jako osoba spoza jednostki a od 2013-05-01 została pracownikiem jednostki i nadal bierze udział w prowadzeniu badań?

Dla podanego przykładu osobę należy zaraportować jako osobę spoza jednostki, wówczas okres prowadzenia badań będzie od 2012-04-01 do 2013-05-31 oraz tę samą osobę raportujemy jako pracownika, od momentu kiedy została pracownikiem, czyli od 2013-05-01. W tym przypadku datą rozpoczęcia będzie 2013-09-01 i w przypadku wykazu 3 data zakończenia prowadzenia badań musi być w okresie ankiety, jeśli znana jest data zakończenia zatrudnienia, ale jest ona spoza okresu ankiety należy taką osobę wykazać jako pracownika w wykazie 4.

Jeśli podmiot nie ma kategorii to co powinniśmy wpisać w tej kolumnie?

Jeśli podmiot nie ma kategorii naukowej, należy pozostawić pole puste. Kategoria nie jest polem wymaganym.

W ramach wykazu numer 3 oraz 4 jednostka musi wskazać uprawianą dziedzinę i dyscyplinę nauki lub sztuki oraz obszar wiedzy. O której dziedzinie i dyscyplinie tutaj mowa: * w której osoba uzyskała stopień, * w której osoba prowadzi działalność badawczo-rozwojową, * w której jednostka prowadzi działalność naukową i badawczo-rozwojową? Czy wykazanych dziedzin i dyscyplin w ramach tych wykazów może być więcej niż jedna dla danej osoby?

Chodzi o dziedzinę, dyscyplinę, obszar nauki, w których pracowała dana osoba podczas pobytu lub zatrudnienia w ocenianej jednostce naukowej. Trzeba wskazać dziedzinę wiodącą.

W załączniku nr 1 do ankiety w ust. t 9 'Mobilność Naukowców' w ppkt 1 jest mowa o wykazie pracowników jednostki biorących udział w prowadzeniu badań naukowych lub działalności artystycznej przez okres co najmniej 3 miesięcy w uczelni notowanej w Academic Ranking of World Universities lub renomowanym ośrodku naukowym niebędącym uczelnią, natomiast w załączniku 6 tj. Karcie oceny jednostki o zakresie działalności należącym do grupy nauk ścisłych i inżynierskich w pkt 7 'Mobilność Naukowców' lp. 1, dotyczącego oceny wspomnianych powyżej pobytów nie ma już informacji o wymaganym okresie pobytu (w pozostałych ppkt okres pobytu został określony). Brak wyjaśnienia, jakiej długości pobyty będą oceniane w tym punkcie

Należy przyjąć wymagany okres prowadzenia badań naukowych lub działalności artystycznej przez okres co najmniej 3 miesięcy w uczelni notowanej w Academic Ranking of World Universities lub renomowanym ośrodku naukowym niebędącym uczelnią.

Wykaz 4: Czy osoba, która zrobiła doktorat na innej uczelni w 1986 roku, a przyszła do jednostki w 1989 i nadal pracuje (czyli pracuje w okresie raportowania) spełnia warunki, aby być wyszczególniona w ankiecie dot. mobilności czy nie?

Osoba, która zrobiła doktorat na innej uczelni w 1986 roku, a przyszła do jednostki w roku 1989 i nadal jest zatrudniona (czyli pracuje w okresie raportowania) w celu prowadzenia badań oraz spełnia warunki wskazane w rozporządzeniu może być wykazana w ankiecie jednostki.

Wykaz 4: Czy liczymy tylko osoby nowo zatrudnione w okresie 2013-2016?

Należy wykazać wszystkie osoby, również zatrudnione wcześniej niż 2013, ale w okresie sprawozdawczym (13-16) nadal były zatrudnione przez okres co najmniej 12 miesięcy w celu prowadzenia badań oraz spełniają warunek uzyskania doktoratu na innej uczelni nie dawniej niż 5 lat od zatrudnienia w raportującej jednostce.

Jaki jest sposób wyliczania okresu mobilności naukowców w dziale B9 ankiety?

Do Działu 9 - Mobilność naukowców należy wprowadzić osoby biorące udział przez okres co najmniej 3 miesiące (wykaz 4 odpowiednio 12 miesięcy) w okresie objętym ankietą w ocenianej jednostce. Podstawą weryfikacji są miesiące (kalendarzowe), np.

Wykazy 1, 2, 3:

a) czas trwania mobilności od 01.01.2013 do 01.04.2013 jest prawidłowe
b) czas trwania mobilności od 01.01.2013 do 31.03.2013 jest prawidłowe
c) czas trwania mobilności od 01.01.2013 do 30.03.2013 jest nie prawidłowe
d) czas trwania mobilności od 15.01.2013 do 14.04.2013 jest prawidłowe
e) czas trwania mobilności od 15.01.2013 do 13.03.2013 jest nie prawidłowe
f) czas trwania mobilności od 15.01.2013 do 13.04.2013 jest nie prawidłowe

Wykaz 4:

g) czas trwania mobilności od 01.01.2013 do 01.01.2014 jest prawidłowe
h) czas trwania mobilności od 01.01.2013 do 31.12.2013 jest prawidłowe
i) czas trwania mobilności od 01.01.2013 do 30.12.2013 jest nie prawidłowe
j) czas trwania mobilności od 15.01.2013 do 15.01.2014 jest prawidłowe
k) czas trwania mobilności od 15.01.2013 do 14.01.2014 jest prawidłowe
l) czas trwania mobilności od 15.01.2013 do 13.12.2013 jest nie prawidłowe
m) czas trwania mobilności od 15.01.2013 do 13.01.2014 jest nie prawidłowe

UWAGA: W przypadku wątpliwości, proszę o kontakt z Departamentem Nauki MNiSW.

WYKAZ 3 i 4: Dlaczego nie widzę pracownika, który ma stopień dr

W przypadku kiedy pracownik nie jest prezentowany w pliku xls w arkuszu WYKAZ_3 i WYKAZ_4, należy sprawdzić w danych pracownika czy ma wprowadzony stopień naukowy (w metryczce pracownika, zakładka Uzyskane stopnie i tytuły > Stopień naukowy), jeśli nie należy uzupełnić te dane i ponownie pobrać szablon z danymi pracowników.