← Powrót

12. Laboratoria badawcze z poświadczeniem uprawnień i wdrożone międzynarodowe systemy jakości


Brak możliwości zweryfikowania czy laboratoria, dla których posiadane akredytacje lub systemy jakości zakończyły ważność w okresie objętym ankietą będą brały udział w ocenie jednostki.

W ocenie będą uwzględniane laboratoria, które posiadają ważne akredytacje lub systemy jakości na dzień złożenia ankiety jednostki

Co mam zrobić gdy nie widzę danych w raporcie?

Dane do raportu pobierają się na podstawie zdefiniowanych reguł. W pierwszej kolejności należy zweryfikować czy dane spełniają te reguły.
Przejdź do reguł weryfikacji danych
Przejdź do szczegółów specyfikacji działu

Czy każde laboratorium posiada określony obszar wiedzy, czy też może istnieje pewna dowolność sprawiająca, że może mieć określony, ale nie musi? Jeżeli jest to dobrowolne to czy istnieje warunek od którego to zależy?

Obszar wiedzy musi być określony – nie ma wyjątków. Laboratoria, które są wskazywane w systemie POL-on to laboratoria badawcze, czyli związane z B+R. Zatem muszą mieć określony obszar wiedzy.

Czy obszar wiedzy danego laboratorium może się zmieniać w czasie? Przykład: od 2013-01-01 do 2014-12-31 laboratorium miało przypisany 'obszar wiedzy: AAA', następnie od 2015-01-01 do teraz ma przypisany 'obszar wiedzy: BBB' lub nie posiada przypisanego obszaru wiedzy (możliwość usunięcia obszaru wiedzy)?

Może zaistnieć taka sytuacja. Można sobie wyobrazić, że zakupujemy infrastrukturę, która pozwala na realizację działalności w nowym obszarze wiedzy. Ale również w jednym laboratorium mogą być realizowane działania w ramach więcej niż jednego obszaru wiedzy, mogą być laboratoria interdyscyplinarne.

Czy obszar wiedzy jest określany wraz z powstaniem laboratorium, czy też od jakiegoś określonego momentu w czasie? A może oba przypadki są prawidłowe?

Obszar wiedzy zawsze jest możliwy do przypisania od momentu powstania laboratorium. Jeśli powstaje laboratorium badawcze to z samego profilu działalności wynika, w jakim obszarze wiedzy prowadzone są badania.

Czy w rozumieniu pkt 13.1 ppkt 7 – certyfikat wydany na podstawie ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U z 2015 r. poz. 1203), wystarczy znacznik, iż laboratorium posiada taki certyfikat? Czy może wymagane są jakieś dodatkowe z tym związane dane?

Wystarczy tylko znacznik.