← Powrót

18. Aplikacje produktów będących wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w jednostce dokonane przez inne podmioty


Co mam zrobić gdy nie widzę danych w raporcie?

Dane do raportu pobierają się na podstawie zdefiniowanych reguł. W pierwszej kolejności należy zweryfikować czy dane spełniają te reguły.
Przejdź do reguł weryfikacji danych
Przejdź do szczegółów specyfikacji działu

Co należy wpisać w polu 'Forma prawna przekazania produktu' w karcie aplikacji produktu?

Poniżej podane są przykładowe formy prawne przekazania produktu:

  • umowa o wykonanie pracy badawczej nr………../data,
  • zlecenie nr…../data, - raport z badań nr ……/data,
  • sprawozdanie z badań nr…./data,
  • dokument przekazania próbek (protokół)……………data,
  • protokół odbioru……../data,
  • umowa konsorcjum nr……./data,
  • umowa o współpracy nr…………./dataOdpowiedź udzielona przez MNiSW dnia: 2017-03-02

Czy publikacje naukowe w czasopismach, monografie i wystąpienia konferencyjne można traktować jako aplikacje i stosować do tego 'karty aplikacji produktów'?

Nie. Opublikowanie wyników nie spełnia kryterium zastosowania aplikacji, zgodnie z rozporządzeniem par. 17 ust. 1 pkt 5 - aplikacje wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności artystycznej prowadzonych w jednostce, zastosowanych w sferze gospodarczej lub społecznej w innych podmiotach niż oceniana jednostka.

Czy ten sam produkt można zgłosić jako wdrożenie i aplikację?

Ten sam produkt nie może być zgłoszony zarówno jako wdrożenie jak i jako aplikacja.

Odpowiedź udzielona przez MNiSW dnia: 2017-03-09

Czy w punkcie 6 'zasięg oddziaływania aplikacji produktu w latach ... - ...' należy podać maksymalny czas oddziaływania aplikacji czy też ograniczyć zasięg do okresu objętego ankietą, czyli na lata 2013-2016?

W tym punkcie należy podać zasięg oddziaływania aplikacji również w tych latach, które wychodzą poza okres objęty ankietą, czyli poza lata 2013-2016.

Odpowiedź udzielona przez MNiSW dnia: 2017-03-02

Gdzie można znaleźć definicję pojęć: efekty praktyczne, wdrożenia i aplikacja produktu, na potrzeby wymogów ankiety.

Informacje dostępne są w dziale Definicje.

W punkcie B18 dotyczącym aplikacji jedna aplikacja potwierdzona jest przez wiele podmiotów (posiadamy wiele kart aplikacyjnych dla tego samego produktu). W jaki sposób ją zamieścić aby potwierdzić jej zasięg, ponieważ system daje możliwość wyboru tylko jednej możliwości? (Produkt był stosowany przez wielu rolników, każdy rolnik pochodził z innej gminy i kto inny potwierdził jego stosowanie).

W takich przypadkach należy wskazać jednego rolnika (podmiot), (ponieważ nie ma możliwości wykazać wielu) - ale zasięg powinien zostać ustawiony na odpowiedni do całkowitego rozpowszechnienia aplikacji. Należy załączyć tu również wszystkie karty aplikacji.

Odpowiedź udzielona przez MNiSW dnia: 2017-03-20