← Powrót

Często zadawane pytania

Administracja


Pytania merytoryczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Pytania techniczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

W jaki sposób dodać użytkownika w systemie POL-on?

Administratorem jednostki jest osoba z rolą INST_ADM (w przypadku uczelni) lub INST_NAUK_ADM (w przypadku instytutów). W związku z tym, wystarczy nadać rolę, aby użytkownik miał uprawnienia administratora.

Jak nadać rolę użytkownikowi w systemie POL-on?

Aby nadać określoną rolę użytkownikowi należy wejść w Administracja → użytkownicy → kliknąć w podlinkowane nazwisko lub login użytkownika, któremu ma zostać nadana rola → zakładka „Role użytkownika” → przycisk „Dodaj”. W kreatorze, który się uruchomi należy wybrać rolę oraz jednostkę w kontekście której ma zostać przydzielona. Możliwość przydzielania ról użytkownikom w jednostce posiada administrator jednostki, tj. osoba z rolą INST_ADM (w przypadku uczelni) lub INST_NAUK_ADM (w przypadku instytutów).

W jaki sposób można dokonać zmiany administratora systemu POL-on?

Aby dodać użytkownika w systemie POL-on należy wejść w Administracja → użytkownicy → przycisk „Dodaj użytkownika”. Możliwość dodawania użytkowników w jednostce posiada administrator jednostki, tj. osoba z rolą INST_ADM (w przypadku uczelni) lub INST_NAUK_ADM (w przypadku instytutów).

Jak odblokować konto w systemie?

Konto można odblokować na dwa sposoby:
1) W panelu logowania należy kliknąć w „Nie możesz się zalogować?”, a następnie podać adres E-mail przypisany do konta. Na podany adres E-mail zostanie wysłany mail z linkiem w który należy kliknąć, a następnie kolejny mail z nowym hasłem.
2) Konto może także odblokować (oraz w razie konieczności zmienić hasło) administrator jednostki poprzez Administracja → użytkownicy → kliknąć w podlinkowane nazwisko lub login użytkownika → przyciski „Aktywuj konto użytkownika” i „Zmień hasło”

Wyjątkiem jest sytuacja, w której konto zostanie zablokowane przez administratora jednostki. Wówczas odblokować konto można wyłącznie za pomocą drugiej opcji.

Czy istnieje możliwość ograniczenia uprawnień tylko do podglądu?

Jeżeli użytkownik ma mieć rolę do danego modułu tylko do podglądu, wówczas należy nadać mu rolę z końcówką „PODGLAD”, np. INST_PR_PODGLAD.

Czy istnieje środowisko testowe dla użytkowników systemu?

Tak. Dostępne jest dla użytkowników pod adresem http://polon-demo.opi.org.pl. Logowanie odbywa się za pomocą tego samego loginu i hasła co do wersji produkcyjnej systemu.

Jak odblokować konto na bazie demo?

Na bazie demo nie można skorzystać z opcji „Nie możesz się zalogować”. Na tym środowisku generowanie maili z systemu jest wyłączone.

1) Konto może odblokować (oraz w razie konieczności zmienić hasło) administrator jednostki poprzez Administracja → użytkownicy → kliknąć w podlinkowane nazwisko lub login użytkownika → przyciski „Aktywuj konto użytkownika” i „Zmień hasło”

2) W przypadku gdy zostało zablokowane konto administratora, wówczas można wysłać zgłoszenie techniczne z prośbą o odblokowanie dostępu do bazy demo.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której konto zostanie zablokowane przez administratora jednostki. Wówczas odblokować konto można wyłącznie z poziomu konta administratora jednostki.

Czy dane na bazie demo są aktualne?

Dane w systemie demo są automatycznie odświeżane (kopiowane z serwera produkcyjnego) w dniach 1 i 15 każdego miesiąca.

Na jakiej zasadzie wyświetlane są komunikaty na pulpicie systemu?

Wyświetlanie komunikatów jest zależne od posiadanej roli w jednostce. Komunikaty można podzielić na:

1) Informacyjne (z szarym paskiem)
2) Przypominające (z żółtym paskiem)
3) Ponaglające (z czerwonym paskiem)

Zmieniła się struktura organizacyjna uczelni. Jakich zmian należy dokonać w systemie?

W systemie każda jednostka organizacyjna może mieć trzy statusy:

1) Działająca
2) Przekształcona
3) Zlikwidowana

Status powinien odzwierciedlać faktyczny stan jednostki. Administrator uczelni może samodzielnie zmienić status w zakładce „Administracja” → „Instytucja” → „Jednostki podrzędne” → Kliknięcie w daną jednostkę → „Status” → Przycisk „Zlikwidowanie” lub „Przekształcenie”. Zmiany tej można dokonać wyłącznie w przypadku jednostki niepodstawowej.
W przypadku jednostki podstawowej należy zarejestrować zgłoszenie merytoryczne w systemie, z prośbą o dokonanie zmian i załączając dokument, np. uchwałę senatu uczelni.

Powstała nowa jednostka. Jak należy oznaczyć, że jest to jednostka podstawowa?

W przypadku utworzenia nowej jednostki podrzędnej, która powinna zostać oznaczona jako podstawowa należy zarejestrować zgłoszenie merytoryczne w systemie, z prośbą o dokonanie zmian i załączając dokument, np. uchwałę senatu uczelni.

Jak można skorygować adres instytucji?

W przypadku:

1) Uczelni publicznej - adres można zmienić poprzez zakładkę „Admninistracja” → „Instytucja” → „Adres” → Przycisk „Koryguj”
2) Uczelni niepublicznej - Administrator uczelni nie może zmienić adresu, konieczne jest zarejestrowanie zgłoszenia merytorycznego z prośbą o dokonanie zmian w systemie
3) Instytutu - adres można zmienić poprzez zakładkę „Admninistracja” → „Instytucja” → „Adres” → Przycisk „Koryguj”.

Nie można zapisać nazwy ulicy - co może być przyczyną?

Wprowadzanie danych o adresie jest powiązane ze słownikiem TERYT. W związku z tym należy wpisać wszystkie wymagane dane (w tym nazwę ulicy), a następnie wybrać jedną z pozycji które pojawią się w podpowiedzi. Wpisanie ulicy (nawet poprawnej), ale nie wybranie wartości ze słownika uniemożliwi zapisanie danych.