Ogólnopolski wykaz osób, którym nadano tytuł profesora

Ogólnopolski wykaz osób, którym nadano tytuł profesora, o którym mowa w art. 31b ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki dostępny jest dla użytkowników bez konieczności logowania w systemie POLon.

Tabela

Centralna część ekranu stanowi tabela prezentująca zestawienie osób, którym nadano tytuł profesora. Tabela składa się z następującej listy kolumn:

  • Imię
  • Nazwisko
  • Data nadania tytułu
  • Obszar > Dziedzina

Istnieje możliwość filtrowania zestawienia po następujących polach:

KRYTERIA PODSTAWOWE

  • Imię (pole tekstowe)
  • Nazwisko (pole tekstowe)

KRYTERIA DODATKOWE

  • Obszar (lista rozwijana)
  • Dziedzina (lista rozwijana) Wykaz dziedzin wypełnia się po wskazaniu określonego obszaru

Zestawienie można również sortować po kolumnach: Imię, Nazwisko, Data nadania tytułu. Domyślnie kolumny posortowane są po nazwisku i imieniu danej osoby.

Wykaz można pobrać w formacie pdf, naciskając lub w postaci pliku Excel, naciskając .