Harmonogram

System POL-on umożliwia instytucjom szkolnictwa wyższego i jednostkom naukowym systematyczne wprowadzanie i uaktualnianie danych o Wdrożeniach wyników badań naukowych lub prac rozwojowych przez inne podmioty.
W systemie powinny znaleźć się dane o wdrożeniach zarówno produktów objętych ochrona jak i nie chronionych.

  • Zgodnie z Nowelizacją ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw:
    • Art. 9. Jednostki naukowe, o których mowa w art. 4c ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wprowadzą do Systemu Informacji o Nauce dane i informacje, o których mowa w art. 4c ust. 3 i 10 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Dane i informacje wprowadza się za okres od dnia 1 stycznia 2013 r.

Spis treści