Zakres informacyjny - Użytkownik anonimowy


W zakresie publicznego dostępu do funkcji Studia na kierunkach użytkownik ma możliwość przeglądania Zestawienia prowadzonych studiów na kierunkach – w ramach wskazanej instytucji/jednostki.

Poniżej lista dostępnych parametrów wyszukiwania:

 • Nazwa kierunku – system umożliwia zaawansowane wyszukiwanie nazw kierunków;
 • Poziom kształcenia – możliwy wybór wartości: Wszystkie, Pierwszego stopnia, Drugiego stopnia, Jednolite magisterskie;
 • Profil kształcenia – możliwy wybór wartości: Wszystkie, Praktyczny, Ogólnoakademicki;
 • Tytuł zawodowy 1 – tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta (zależny od wskazanego Poziomu kształcenia, niedostępny przy wyborze wszystkich profili);
 • Forma kształcenia – możliwy wybór wartości: Wszystkie, Stacjonarne, Niestacjonarne;
 • Instytucja/jednostka – możliwy wybór wskazanej instytucji/jednostki uprawnionej do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu(-ach) kształcenia;

Przyciski opcji:

 • Ogranicz do kształcenia w zakresie filologii – umożliwia ograniczenie prezentowanego wyniku do uprawnień oznaczonych jako Kształcenie w zakresie filologii i Kształcenie filologii polskiej;
 • Ogranicz do studiów prowadzonych w językach obcych;
 • Ogranicz do „Rekrutacji bez podziału na kierunki”;
 • Ogranicz do studiów pomostowych – Filtr ograniczający wynik wyszukiwania do danych studiów określonych jako pomostowe;
 • Ogranicz do „Indywidualnych studiów międzyobszarowych”;
 • Ogranicz do studiów interdyscyplinarnych.

Kryteriów dodatkowych:

 • Typ (instytucji) – typ uczelni;
 • Rodzaj (instytucji) – rodzaj uczelni;
 • Adres – wskazanie danych adresowych instytucji/jednostki, czyli wybór kraju: Polska/Zagranica, dodatkowo dla instytucji/jednostek zlokalizowanych w Polsce możliwość wskazania nazwy określonej jednostki administracyjnej, tj. Województwa, Powiatu, Gminy lub Miejscowości;
 • Obszar – możliwy wybór wartości z listy rozwijalnej;
 • Dziedzina – możliwy wybór wartości z listy rozwijalnej;
 • Dyscyplina – możliwy wybór wartości z listy rozwijalnej;

W wyniku wyszukiwania prezentowane są następujące informacje:

 • Nazwa kierunku;
 • Poziom kształcenia;
 • Profil kształcenia;
 • Tytuł zawodowy;
 • Forma kształcenia;
 • Dyscyplina (Obszar/Dziedzina)
 • Instytucja/jednostka – instytucje/jednostki uprawnione do prowadzenia studiów.

Kliknięcie odnośnika (pozycji w kolumnie „Nazwa kierunku”) umożliwia podgląd „Danych szczegółowych związanych ze studiami na kierunku”, gdzie prezentowane są dane wskazanego kierunku, tj:

 • Nazwa kierunku;
 • informacja czy kierunek wskazuje na Kształcenie w zakresie filologii (języki w jakich odbywa się kształcenie);
 • informacja, czy kierunek wskazuje na Kształcenie filologii polskiej;
 • informacja, czy studia są prowadzone Pomostowo;
 • Dyscyplina(Obszar/Dziedzina), która reprezentuje wskazane studia; dodatkowo dyscyplina wiodąca prezentowana jest jako pierwsza pozycja i oznaczona jest pogrubioną czcionką;
 • Poziom kształcenia;
 • Profil kształcenia;
 • Tytuł zawodowy;
 • Forma kształcenia;
 • Liczba semestrów;
 • Liczba punktów ECTS wymagana do uzyskania kwalifikacji;
 • Data rozpoczęcia kształcenia;
 • Data oceny PKA:
 • Ocena PKA;
 • informacja, czy są to Odpłatne studia w języku obcym; jeśli tak pojawia się informacja dotycząca języka(-ów) w jakim prowadzone są studia;
 • informacja o instytucji/jednostce uprawnionej do prowadzenia studiów na kierunku;
 • informacje o instytucjach uczestniczących w porozumieniu dotyczącym prowadzenia studiów 2;
 • informacje o podmiotach gospodarczych z udziałem których prowadzone są studia 3.

Uwaga:
Studia na kierunkach uruchomione do tej pory, czyli w zgodzie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) nie posiadają informacji związanych z:

 • Dyscypliną (Obszar/Dziedzina);
 • Profilem kształcenia;
 • Tytułem zawodowym uzyskiwanym przez absolwenta;
 • Podmiotami gospodarczymi biorącymi udział w prowadzeniu studiów.

Nowo uruchamiane studia będą prezentować te informacje – rekrutacja na rok akademicki 2012/2013.

1ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu z dnia 1 września 2011 r.
2Art. 168.1 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)
Studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie mogą być prowadzone wspólnie przez różne uczelnie i instytucje naukowe, w tym z udziałem zagranicznych uczelni i instytucji naukowych, na podstawie zawartego przez nie porozumienia.

3Art.168a.1 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)
Uczelnia może prowadzić studia o profilu praktycznym z udziałem podmiotów gospodarczych.

Spis treści