Infrastruktura

Zakres informacyjny - Pracownik instytucji

Moduł Infrastruktura umożliwia przeglądanie Zestawienia infrastruktury, czyli uzyskanie podstawowych danych o infrastrukturze będącej w posiadaniu wskazanej instytucji.
Dostęp do danych dotyczących infrastruktury wymaga nadania roli INST_INFR_ADM.
Zakres prezentowanych danych dotyczy:

 • Aparatury, np. mikroskopy, urządzenia pomiarowe;
 • Infrastruktury informatycznej, np. serwery, komputery;
 • Sprzętu, np. silniki;
 • Wartości niematerialnych i prawnych, np. licencje, patenty, wzory użytkowe

będących w posiadaniu wskazanej uczelni lub jednostki naukowej.

Istnieje możliwość zawężenia zakresu prezentowanych wyników poprzez zastosowanie odpowiednich ograniczeń na warunki wyszukiwania − górna sekcja zestawienia.
Poniżej lista dostępnych parametrów wyszukiwania:

 1. Typ infrastruktury;
 2. Nr ewidencyjny;
 3. Amortyzacja (lista rozwijana):
  • Podlega amortyzacji;
  • Zamortyzowany.
 4. Nazwa − fragment tekstu reprezentujący nazwę własną pozycji infrastruktury;
 5. Uwzględnij dane wykreślone z ewidencji – informacja, czy wskazana pozycja infrastruktury aktualnie widnieje w ewidencji instytucji, czy też została z jakiś względów wykreślona
  Zestawienie nie uwzględnia pozycji wykreślonych z ewidencji jako „błędna pozycja w ewidencji”.
 6. Ogranicz do infrastruktury powiązanej z inwestycjami - Informacja, czy istnieje w systemie jakakolwiek inwestycja realizowana/zrealizowana na potrzeby wskazanej infrastruktury.

W wyniku wyszukiwania prezentowane są:

 1. Typ infrastruktury;
 2. Nazwa;
 3. Nr ewidencyjny;
 4. Amortyzacja;
 5. Wykorzystywana do celów dydaktycznych (Tak/Nie);
 6. Powiązanie z inwestycjami (Tak/Nie);
 7. Jednostka odpowiedzialna - użytkownik infrastruktury (wartość niewypełniona oznacza, iż nie został formalnie wskazany użytkownik infrastruktury w ramach struktury uczelni/jednostki naukowej).

Dodatkowo możliwy jest eksport danych odzwierciedlający bieżący widok zestawienia do:

 • pliku PDF;
 • Excel'a.

Kliknięcie w odnośnik - pozycja w kolumnie „Nr ewidencyjny” umożliwia Podgląd aktualnych danych wybranej pozycji infrastruktury (informacje szczegółowe) oraz Szczegółowej historii zmian - szczegółowy wykaz zmian dla wskazanej pozycji infrastruktury. Jak również Inwestycji związanych z infrastrukturą.

Infrastruktura