IMPORT WYKAZU PRACOWNIKÓW Z PLIKU XML - przykład

Przykład pliku XML:
(oczywiście dane są w całkowicie wymyślone)

W jednostce zaatrudnione są dwie osoby: mgr Jan Kowalski i prof. dr hab. Tadeusz Andrzej Kwiatkowski.

Mgr Jan Kowalski:
* o numerze PESEL 70062371918
* nie posiada stopnia naukowego ani tytułu naukowego
* był zatrudniony w jednostce:
  - w okresie od 30/09/2005 roku do 04/07/2011 roku na stanowisku inżynieryjno-technicznym w wymiarze pełnego etatu
  - w okresie od 05/07/2011 roku do 14/10/2011 roku na stanowisku asystenta w wymiarze 1/2 etatu
  - w okresie od 15/10/2011 roku do 31/12/2011 roku nie był zatrudniony w tej jednostce
  - w okresie od 01/01/2012 roku do dziś na stanowisku adiunkta w wymiarze 3/4 etatu
 
* złożył oświadczenia za rok 2011 i 2012,
* w roku 2011 nie był wcale cytowany, natomiast w roku 2012 miał 12 cytowań.

Prof. dr hab. Tadeusz Andrzej Kwiatkowski:
* o numerze PESEL 56050488613
* posiada:   - tytuł naukowy profesora nadany mu 12/11/2012 roku
  - stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskany 01/02/2010 roku
* był zatrudniony w jednostce:
  - w okresie od 30/09/2005 roku do 14/05/2011 roku na stanowisku adiunkta w wymiarze 1/3 etatu
  - w okresie od 15/05/2011 roku do 12/11/2012 roku na stanowisku docenta w wymiarze pełnego etatu
  - w okresie od 13/11/2012 roku do 31/02/2013 roku na stanowisku profesora w wymiarze 17/18 etatu
* złożył oświadczenia za rok 2009,2010,2011 i 2012,
* w roku 2009 był cytowany 120 razy, w 2010 - 345 razy, w 2011 - 221 razy, natomiast w roku 2012 miał 12 cytowań.

Plik XML zawierający dane tych osób powinien wyglądać nastepująco:

<pracownicy_zatrudnieni_B_R>
  <pracownik>
   <imie1>Jan</imie1>
   <imie2></imie2>
   <nazwisko>Kowalski</nazwisko>
   <PESEL>70062371918</PESEL>
   <zatrudnienia>
    <zatrudnienie>
      <stanowisko>inżynieryjno-techniczne</stanowisko>
      <wymiar_czesc>1</wymiar_czesc>
      <wymiar_calosc>1</wymiar_calosc>
      <data_od>30/09/2005</data_od>
      <data_do>04/07/2011</data_do>
      <czy_inzynieryjno_techniczny>tak</czy_inzynieryjno_techniczny>
    </zatrudnienie>
    <zatrudnienie>
      <stanowisko>asystent</stanowisko>
      <wymiar_czesc>1</wymiar_czesc>
      <wymiar_calosc>2</wymiar_calosc>
      <data_od>05/07/2011</data_od>
      <data_do>14/10/2011</data_do>
      <czy_inzynieryjno_techniczny>nie</czy_inzynieryjno_techniczny>
    </zatrudnienie>
    <zatrudnienie>
      <stanowisko>adiunkt</stanowisko>
      <wymiar_czesc>3</wymiar_czesc>
      <wymiar_calosc>4</wymiar_calosc>
      <data_od>01/01/2012</data_od>
      <data_do></data_do>
      <czy_inzynieryjno_techniczny>nie</czy_inzynieryjno_techniczny>
    </zatrudnienie>
   </zatrudnienia>
   <oswiadczenia>
    <oswiadczenie>
      <rok>2011</rok>
    </oswiadczenie>
    <oswiadczenie>
      <rok>2012</rok>
    </oswiadczenie>
   </oswiadczenia>
   <cytowania>
    <cytowanie>
      <rok>2011</rok>
      <liczba>0</liczba>
    </cytowanie>
    <cytowanie>
      <rok>2012</rok>
      <liczba>12</liczba>
    </cytowanie>
   </cytowania>
  </pracownik>
  <pracownik>
   <imie1>Tadeusz</imie1>
   <imie2>Andrzej</imie2>
   <nazwisko>Kwiatkowski</nazwisko>
   <PESEL>56050488613</PESEL>
   <stopnie>
    <stopien>
      <stopien_tytul>profesor</stopien_tytul>
      <data_uzyskania>12/11/2012</data_uzyskania>
    </stopien>
    <stopien>
      <stopien_tytul>doktor habilitowany</stopien_tytul>
      <data_uzyskania>01/02/2010</data_uzyskania>
    </stopien>
   </stopnie>
   <zatrudnienia>
    <zatrudnienie>
      <stanowisko>adiunkta</stanowisko>
      <wymiar_czesc>1</wymiar_czesc>
      <wymiar_calosc>3</wymiar_calosc>
      <data_od>30/09/2005</data_od>
      <data_do>14/05/2011</data_do>
      <czy_inzynieryjno_techniczny>nie</czy_inzynieryjno_techniczny>
    </zatrudnienie>
    <zatrudnienie>
      <stanowisko>docent</stanowisko>
      <wymiar_czesc>1</wymiar_czesc>
      <wymiar_calosc>1</wymiar_calosc>
      <data_od>15/05/2011</data_od>
      <data_do>12/11/2012</data_do>
      <czy_inzynieryjno_techniczny>nie</czy_inzynieryjno_techniczny>
    </zatrudnienie>
    <zatrudnienie>
      <stanowisko>profesor</stanowisko>
      <wymiar_czesc>17</wymiar_czesc>
      <wymiar_calosc>18</wymiar_calosc>
      <data_od>13/11/2012</data_od>
      <data_do>31/02/2013</data_do>
      <czy_inzynieryjno_techniczny>nie</czy_inzynieryjno_techniczny>
    </zatrudnienie>
   </zatrudnienia>
   <oswiadczenia>
    <oswiadczenie>
      <rok>2009</rok>
    </oswiadczenie>
    <oswiadczenie>
      <rok>2010</rok>
    </oswiadczenie>
    <oswiadczenie>
      <rok>2011</rok>
    </oswiadczenie>
    <oswiadczenie>
      <rok>2012</rok>
    </oswiadczenie>
   </oswiadczenia>
   <cytowania>
    <cytowanie>
      <rok>2009</rok>
      <liczba>120</liczba>
    </cytowanie>
    <cytowanie>
      <rok>2010</rok>
      <liczba>345</liczba>
    </cytowanie>
    <cytowanie>
      <rok>2011</rok>
      <liczba>221</liczba>
    </cytowanie>
    <cytowanie>
      <rok>2012</rok>
      <liczba>12</liczba>
    </cytowanie>
   </cytowania>
  </pracownik>
</pracownicy_zatrudnieni_B_R>

Plik ten bez problemu można zaimportować do wykazu pracowników.