Baza aktów prawnych Baza aktów prawnych

Znowelizowana USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki
Tekst jednolity dostępny na stronie ISAP: http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20100960615&type=3

Znowelizowana USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
Tekst jednolity dostępny na stronie Kancelarii Sejmu: http://isip.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20051641365&type=3

Znowelizowana USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
Tekst jednolity dostępny na stronie Kancelarii Sejmu: http://isip.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20030650595&type=3

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym.
Z dnia 7 luty 2013r.
 (Dz. U. 2013 poz. 191)
Plik do pobrania: Treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia.
Z dnia 23 sierpnia 2012 r.
 (Dz. U. 2012 poz. 983)
Plik do pobrania:  Treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym.
Z dnia 13 lipca 2012 r 
(Dz. U. 2012 nr 0 poz. 877)
Plik do pobrania: Treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej.
Z dnia 27 kwietnia 2012 r.
 (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 532)
Plik do pobrania:  Treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie określenia wzoru rocznego sprawozdania z działalności uczelni albo związku uczelni oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego.
Z dnia 25 kwietnia 2012 r.
  (Dz. U. 2012 poz. 515) 
Plik do pobrania:  Treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu.
z dnia 2 kwietnia 2012 r.
(Dz.U. 2012 nr 0 poz. 390)
Plik do pobrania:  Treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia.
Z dnia 5 października 2011 r.
 (Dz. U. Nr 243, poz. 1445)
Plik do pobrania:  Treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie centralnego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych.
Z dnia 29 września 2011 r.
 (Dz. U. Nr 207, poz. 1236)
Plik do pobrania:  Treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu prowadzenia oraz szczegółowego trybu udostępniania rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych.
Z dnia 29 września 2011 r.
 (Dz. U. Nr 207, poz. 1234)
Plik do pobrania Treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wzoru oświadczenia studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat.
Z dnia 29 września 2011 r.
 (Dz. U. Nr 207, poz. 1235)
Plik do pobrania: Treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.
Z dnia 22 września 2011 r. 
(Dz. U. Nr 204, poz. 1200)
Plik do pobrania: Treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie danych zamieszczanych w ogólnopolskim wykazie studentów.
Z dnia 22 września 2011 r.
 (Dz. U. Nr 204, poz. 1201)
Plik do pobrania:  Treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą.
Z dnia 8 sierpnia 2011 r.
 (Dz. U. Nr 179, poz. 1067)
Plik do pobrania: Treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych.
Z dnia 8 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 179, poz. 1065)
Plik do pobrania:  Treść rozporządzenia

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Z dnia 18 marca 2011 r.
 (Dz. U. Nr 84, poz. 455)
Plik do pobrania:  Treść ustawy

Rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę.
Z dnia 23 września 2010 r. (
Dz.U. 2010 nr 179 poz. 1206)
Plik do pobrania:  Treść rozporządzenia

Ustawa  o zasadach finansowania nauki.
Z dnia 30 kwietnia 2010 r.
(Dz.U. 2010 nr 96 poz. 615)
Plik do pobrania:  Treść ustawy

Ustawa  o instytutach badawczych.
Z dnia 30 kwietnia 2010 r.
 (Dz. U. Nr 96, poz. 618)
Plik do pobrania:  Treść ustawy

Ustawa  o Polskiej Akademii Nauk.
Z dnia 30 kwietnia 2010 r.
 (Dz. U. Nr 96, poz. 619)
Plik do pobrania:  Treść ustawy

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych.
Z dnia 9 kwietnia 2010 r.
 (Dz. u. Nr 65, poz. 414)
Plik do pobrania: Treść rozporządzenia

Rozporządzenie ministra finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.
Z dnia 3 lutego 2010 r.
 (Dz. U. z 2010 r. nr 20, poz. 103)
Plik do pobrania: Treść rozporządzenia

Ustawa o finansach publicznych.
Z dnia 27 sierpnia 2009 r.
 (Dz. U. Nr 157 poz. 1240)
Plik do pobrania: Treść ustawy

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu prowadzenia rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych.
Z dnia 6 marca 2007 r. (Dz. U. Nr 52, poz. 348)
Plik do pobrania: Treść rozporządzenia

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych.
Z dnia 22 grudnia 2006 r.
 (Dz. U. Nr 246, poz. 1796)
Plik do pobrania: Treść rozporządzenia

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym.
Z dnia 27 lipca 2005 r.
 (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)
Plik do pobrania: Treść ustawy

Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.
Z dnia 14 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.)
Plik do pobrania: Treść ustawy

Umowa miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie statusu prawnego szkół wyższych zakładanych i prowadzonych przez Kościół Katolicki, w tym uniwersytetów, odrębnych wydziałów i wyższych seminariów duchownych, oraz w sprawie trybu i zakresu uznawania przez Państwo stopni i tytułów nadawanych przez te szkoły wyższe.
Z dnia 29 lipca 1999 r. (Dz. U. Nr 63, poz. 727)
Plik do pobrania: Treść umowy

Ustawa o bibliotekach.
Z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 85 poz. 539, z późn. zm.)
Plik do pobrania: Treść ustawy

Ustawa o rachunkowości.
Z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. 2009 Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.)
Plik do pobrania: Treść ustawy