Aktualności Aktualności

Informacja o możliwości składania przez jednostki naukowe skanów faktur na elektronicznych nośnikach danych

 

Zgodnie z § 3 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych, do ankiety jednostka dołącza, w formie skanów, kopie faktur potwierdzających wdrożenie wynalazku oraz środki finansowe i przychody w złotych, obejmujące:

1.      środki finansowe uzyskane przez jednostkę, uczelnię, w skład której wchodzi jednostka, albo inny podmiot utworzony przez uczelnię lub jednostkę w celu komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych z tytułu:

-         opracowania na rzecz innych podmiotów niż oceniana jednostka, na podstawie umów zawartych przez jednostkę z tymi podmiotami, nowych technologii, materiałów, wyrobów, metod, procedur, oprogramowania oraz odmian roślin,

-         komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych albo z tytułu know-how związanego z tymi wynikami,

2.      środki finansowe uzyskane przez jednostkę z tytułu wykonania ekspertyz lub opracowań naukowych albo realizacji działań artystycznych, na rzecz innych podmiotów niż oceniana jednostka, z wyłączeniem certyfikatów i orzeczeń w sprawie jakości,

3.      przychody jednostki, przychody uczelni, w skład której wchodzi jednostka, albo przychody innego podmiotu utworzonego przez uczelnię lub jednostkę w celu komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych z tytułu:

-         wdrożenia przez inne podmioty niż oceniana jednostka wyników badań naukowych lub prac rozwojowych zrealizowanych w tej jednostce,

-         sprzedaży produktów będących efektem wdrożenia w tej jednostce wyników prowadzonych przez nią badań naukowych lub prac rozwojowych.

 

Uwzględniając zgłaszane przez środowisko naukowe postulaty dotyczące zmniejszenia obowiązków administracyjnych związanych z przygotowaniem danych do ankiety, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dopuszcza przesyłanie skanów faktur na elektronicznych nośnikach danych, gdy liczba faktur potwierdzających wdrożenie wynalazku oraz środki finansowe i przychody przekracza w jednostce naukowej 500 sztuk. W przypadku wyboru tej formy przekazania danych uzupełniających do ankiety jednostki, nośniki danych należy przesłać w terminie określonym w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia terminu składania wniosków o przyznanie kategorii naukowej przez jednostki naukowe lub uczelnie, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych. do 31 marca 2017 r. na adres:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Nauki

ul. Hoża 20 lub ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

 

Elektroniczny nośnik danych powinien być opatrzony kodem instytucji, jaki znajduje się w Systemie Informacji o Nauce POL-on. Szczegóły techniczne związane z formą i strukturą przekazywanych danych zapisanych na nośnikach zostaną przedstawione Państwu na stronie pomocy systemowej ankiety jednostki

Rozpoczęcie okresu oceny parametrycznej jednostek naukowych

Szanowni Państwo,

rozpoczął się proces oceny parametrycznej jednostek, która będzie przeprowadzona zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych.

Zgodnie z komunikatem ministra nauki i szkolnictwa wyższego, termin składania ankiet jednostek naukowych i uczelni, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych oraz informacje dotyczące działalności Polskiej Akademii Umiejętności upływa 31 marca 2017 r. Szczegóły znajdują się na stronie MNISW.

 

Wraz z przedstawicielami z KEJN i MNiSW nasi specjaliści z OPI PIB przeprowadzili kilka szkoleń (od 24 stycznia do 9 lutego) dla reprezentantów jednostek naukowych. W szkoleniach uczestniczyło prawie 1,5 tys.  osób. Dziękujemy Państwu za tak liczne i aktywne uczestnictwo. Zadawane przez Państwa pytania pozwolą na lepsze przygotowanie pomocy w ramach modułu Ankieta Jednostki systemu POL-on, a w niektórych przypadkach Państwa cenne wskazówki - mamy nadzieję - pozwolą nam ulepszyć i ułatwić proces składania ankiet.

Prezentacje ze szkoleń do dostępne są na stronach pomocy systemowej

Zdajemy sobie sprawę, że formuła kilkugodzinnych konferencji w tak licznym gronie nie pozwoliła na zadanie wszystkich nurtujących Państwa pytań. Dlatego zachęcamy do korzystania z modułu pomocy, który na bieżąco uzupełniamy.

Pytania tutaj zamieszczane są opracowywane we współpracy z pracownikami Departamentu Nauki MNiSW.

Ponadto, sukcesywnie przygotowujemy serie filmów szkoleniowo-informacyjnych, w których ekspert ds. szkoleń systemu POL-on, dr Piotr Rodzik szczegółowo omawia rozporządzenie i narzędzie Ankieta Jednostki funkcjonujące w ramach systemu POL-on.

Jeśli nie znajdą Państwo odpowiedzi na swoje wątpliwości w powyższych materiałach, zapraszamy  do zadawania pytań poprzez system zgłoszeń (operacja "zgłoś uwagę" w systemie).

Komunikat w sprawie wydłużenia terminu składania formularzy GUS

Szanowni Państwo,

W zawiązku ze spadkiem wydajności systemu POL-on, związanej ze skumulowaniem operacji wykonywanych w systemie, które natężenie nastąpiło w okresie pomiędzy 13 a 20 stycznia, został przesunięty końcowy termin składania w systemie POL-on sprawozdań GUS (S-10, S-11 i S-12), stanowiących podstawę do naliczania dotacji dla uczelni.  Nowy termin to 6 lutego 2017.

Komunikat w sprawie formularza S-12

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wyliczenia danych w formularzu S-12 w dziale 11 chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na zasady jego wypełniania.

Struktura danych zawartych w tym dziale różni się względem oficjalnego formularza S-12 stosowanego przez GUS. Sposób wyliczania stosowany w systemie POL-on bazuje na rozróżnieniu danych dotyczących średniego zatrudnienia pracowników naukowych (wyliczane bezpośrednio z POL-on) oraz danych, które muszą zostać wprowadzone „ręcznie”.

Ponieważ w systemie POL-on nie są (zgodnie z ustawami) przechowywane informacje o przebywaniu pracownika na zwolnieniach lub urlopach, wyliczone mogą zostać tylko wiersze „Ogółem” (wiersz 01) oraz „Ogółem: w tym zatrudnieni w podstawowym miejscu pracy” (wiersz 02).

Założenia tego wyliczenia zostały opisane w dokumencie „Metodologia wyliczeń 2016” https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/integracja_gus/zakres_danych.

Dla wierszy „w tym przebywający na urlopach lub zwolnieniach” (wiersz 03) oraz „w tym zatrudnieni w podstawowym miejscu pracy, przebywający na urlopach lub zwolnieniach” (wiersz 04, dodany w wersji systemu 9.3.4, opis zmiany: https://polon.nauka.gov.pl/wersje-systemu) zachodzi obowiązek wprowadzenia wyłącznie liczby osób przebywających na zwolnieniach wyliczonej metodą analogiczną jak dla wierszy 01 i 02. Szczegółowe informacje opisane zostały na stronach pomocy systemowej, na liście odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w pomocy systemowej dla POL-on (https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/integracja_gus/faq), w sekcji pytań merytorycznych.

Z uwagi na duże obciążenie systemu POL-on w godzinach 8-16, będące wynikiem spiętrzenia wielu ciążących na Państwie obowiązkach sprawozdawczych, chcielibyśmy zapewnić, że czynimy starania mające na celu zwiększenie jego mocy obliczeniowych.

Rekomendujemy, w miarę możliwości, o potraktowanie jako priorytetowe zadań związanych z przekazaniem danych do podziału dotacji podstawowej, czyli z przekazaniem do ministerstwa za pośrednictwem systemu POL-on formularzy GUS. 

Przygotowanie systemu POL-on do podziału dotacji dla szkolnictwa wyższego

W celu zmniejszenia nakładanych na uczelnie zadań administracyjnych i konieczności wielokrotnego sprawozdawania tych samych danych, została podjęta przez Ministra do Spraw Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzja o wykorzystaniu w procesie wyliczania algorytmu dotacji podstawowej na rok 2017 wyłącznie danych przekazywanych przez Państwa do systemu POL-on. Pozwoli to na przyspieszenie procesu obliczania dotacji podmiotowej w obszarze działalności dydaktycznej.

Dla zachowania ciągłości procesu przyznawania dotacji oraz stworzenia uczelniom możliwości zweryfikowania danych użytych w algorytmie przed jego ostatecznym wyliczeniem, udostępnione zostały w systemie POL-on nowe wzory formularzy GUS o sygnaturach S-10, S-11, S-12 dokonujące częściowo automatycznych wyliczeń statystyk na podstawie danych przekazywanych do rejestrów jednostkowych. Ich użycie jest podyktowane koniecznością zapewnienia odpowiedniej wiarygodności wyliczeń na określony moment w czasie poprzez odłożenie kopii danych stanowiących podstawę naliczenia. Będzie to też przygotowanie do mającego nastąpić od przyszłego roku pełnego wykorzystania danych systemu POL-on do realizacji obowiązków wynikających z potrzeb statystki publicznej.

Ze względu na świadomość obciążeń związanych z okresem przejściowym, gdy w tym samym czasie zasilane są rejestry systemu POL-on oraz przygotowywane przez Państwa niezależnie statystki przekazywane do Głównego Urzędu Statystycznego, ostateczny termin na weryfikację i przekazanie przez Państwa danych do algorytmu przy pomocy formularzy GUS wyliczanych z systemu POL-on określony został na dzień 27 stycznia 2017 roku. Prosimy o dokonanie dokładnej weryfikacji danych, zwłaszcza tych będących podstawą do wyliczenia określonych zmiennych w algorytmie dotacji podmiotowej w obszarze działalności dydaktycznej, i wysłanie formularzy w systemie POL-on.

Zachęcamy do korzystania z materiałów i wyjaśnień dostępnych na stronach pomocy systemowej:

Wyświetlanie 1 - 5 z 196 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 40